Edukativni portal o Europskoj uniji za učenike i nastavnike!

Pristupanje Europskoj uniji

Proces pristupanja Europskoj uniji propisan je 49. člankom Ugovora u Europskoj uniji u kojem piše „Svaka europska država koja poštuje vrijednosti iz članka 2. i koja se obvezuje promicati ih, može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji".

O tom se zahtjevu obavještavaju Europski parlament i nacionalni parlamenti. Država podnositeljica zahtjeva svoj zahtjev upućuje Vijeću koje odlučuje jednoglasno nakon savjetovanja s Komisijom i nakon dobivene suglasnosti Europskog parlamenta koji pak odlučuje većinom svojih članova. Uzimaju se u obzir uvjeti prihvatljivosti koje je dogovorilo Europsko vijeće.

Dakle, da bi pojedina država uopće mogla pristupiti EU-u prvenstveno mora zadovoljiti temeljne vrijednosti EU-a koje su propisane člankom 2. Ugovora: „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca“.

Pored toga temeljem Kriterija iz Kopenhagena (1993.) svaka država mora zadovoljiti tri osnovna kriterija: politički (stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina te prihvaćanje političkih ciljeva Unije), gospodarski (postojanje djelotvornog tržišnoga gospodarstva te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonitostima unutar EU-a), pravni (prihvatiti sve pravne propise EU-a), kojima će u Madridu biti nadodan i četvrti administrativni kriterij (jačanje administrativne sposobnosti, stvaranje učinkovitog sustava državne uprave s ciljem osiguravanja učinkovitog procesa usvajanja i provedbe pravne stečevine EU-a).

Država koja ima želju pristupiti temeljem članka 49. Ugovora o Europskoj uniji upućuje pismo namjere odnosno zahtjev Europskom vijeću i Europskoj komisiji koja će potom izraditi mišljenje o pripremljenosti države i ispunjavanju kriterija za ulazak u EU.  Mišljenje Europske komisije može biti pozitivno i negativno. Ukoliko je mišljenje pozitivno, Europska komisija ga prosljeđuje Europskom vijeću koje odobrava zahtjev i potom saziva međuvladinu konferenciju između države koja je podnijela zahtjev i Europske unije. Tada država koja je podnijela zahtjev dobiva status kandidata i otvaraju se pristupni pregovori o pristupanju Europskoj uniji.